fbpx

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO: AUTOREJESTR.COM

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez UNIT TRANS S.C, ul. Przemysłowa 35/109, 76-200 Słupsk. NIP: 8393202525 KRS: 0000650007 REGON: 365992757, zwanym dalej Operatorem serwisu, za pośrednictwem serwisu internetowego www.autorejestr.com (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).

§ 1 Definicje

1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

2. Strona Internetowa Serwisu – oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie www.autorejestr.com

3. Usługa – oznacza usługę oferowaną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, w tym usługę świadczoną drogą elektroniczną.

4. Usługodawca – oznacza właściciela strony internetowej www.autorejestr.com

5. Użytkownik – oznacza podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu Internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez Usługodawcę.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego

1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów, prawa do Szkoleń i materiałów zawartych w ramach Szkoleń należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.

3. Usługodawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

5. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. 2

6. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.

§ 3 Usługi

1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługi odpłatne i nieodpłatne. Usługi są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

3. Świadczone usługi

 • rejestracja nowych i używanych pojazdów zakupionych w Polsce;
 • rejestracja nowych i używanych pojazdów sprowadzonych z zagranicy;
 • rejestracja pojazdu przeznaczonego do wywozu za granice;
 • wyrejestrowanie pojazdu w Polsce;
 • zawiadomienie o zbyciu pojazdu;
 • wyrabianie wtórników dokumentów – dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu i tablic rejestracyjnych;
 • dorabianie nalepki na szybę;
 • odbiór stałego (twardego) dowodu rejestracyjnego;
 • odbiór dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję;
 • tłumaczenia dokumentów w pełnym zakresie (dokumenty zwykłe i przysięgłe)
 • zmiana rodzaju pojazdu na osobowe i ciężarowe;
 • uzyskanie wpisu do dowodu rejestracyjnego dotyczące: haka, Vatu, instalacji gazowej, licencji TAXI itp.;
 • polisy ubezpieczeniowe: komunikacyjne, na życie, nieruchomości, wakacyjne itp;
 • dojazd do Klienta pod wskazany adres w odpowiadającym terminie.

§ 4 Zamówienia na usługi odpłatne

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Serwisu stanowią ofertę Usługodawcy zawarcia umowy o świadczenie usługi przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.

2. Użytkownik może poprosić o ofertę Usługodawcy przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.

3. Użytkownik przed zawarciem umowy na wykonanie usługi odpłatnej, otrzymuje za pośrednictwem maila o adresie, auto.rejestr@wp.pl informację o cenie oraz wszelkie informacje związane z zakresem zamówienia.

4. Użytkownik przyjmuje ofertę Usługodawcy na usługę odpłatną poprzez wypełnienie i wysłanie do Usługodawcy formularza zamówienia. W trakcie wypełniania formularza Użytkownik ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5. Przed zawarciem umowy o świadczenie usługi Użytkownik może wyrazić zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia usługi, aby Usługodawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Ceny na Stronie Internetowej Serwisu zamieszczone przy danej usłudze stanowią ceny brutto.

7. Użytkownik dokonuje płatności za zamówioną usługę odpłatną przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności lub gotówką w siedzibie firmy.

9. Usługodawca zgodnie z wolą Użytkownika przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Użytkownika w trakcie zamawiania usługi, rachunek obejmujący zamówione usługi odpłatne. Rachunek dostarczany jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Użytkownik powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Usługodawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, który można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com

§ 5 Reklamacje

1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik, który zawarł umowę o świadczenie usług, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług.

3. Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu.

4. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usług, jest ona uważana za niezawartą.

5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.

6. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik.

7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgoda Użytkownika będącego Konsumentem, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.

§ 7 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu przepisów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych jest Usługodawca.
 2. Usługodawca zapewnia ochronę powierzanych mu przez Klientów do przetwarzania danych osobowych.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z:
  1. Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych;
  2. Ustawią o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich aktach wykonawczych do tej ustawy.
 1. Przetwarzanie danych osobowych Klientów następuje w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Usługi, informowania Klientów o Usługodawcy i świadczonych przez niego usługach oraz w innych celach jeśli Klient wyrazi na to odrębną, wyraźną zgodę.
 2. Więcej o ochronie danych osobowych w zakładce www.autorejestr.com/RODO

§ 8 Rozwiązanie umowy

1. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli, w szczególności przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, w sposób umożliwiający drugiej stronie zapoznanie się z nim.

§ 9 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.

2. Każdy Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Użytkownika z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Użytkownik będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usług, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §8.

5. Umowy z Usługodawcą zawierane są w języku polskim.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r.

Gdańsk

Jaśkowa Dolina 11A/1, 80-252 Gdańsk
tel.: +48 608 723 482

Gdynia

ul. Portowa 9 lok.3, 81-350 Gdynia
+48 792 878 256

Słupsk

Aleja Zwycięstwa 4, 76-200 Słupsk
tel.: +48 660 104 540